جلسه مشترك مدیران شهر قم با مدیران شهر لین شیا چین

برگزاري جلسه مشترك با حضور فرماندار محترم و مديران وزارت امور خارجه، استانداري،ميراث فرهنگي و گردشگري ،صنعت و معدن با فرماندار شهر لين شيا و هيئت همراه در خانه تاريخي يزدان پناه

china