انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری در خانه یزدانپناه

گزارش خبری از گردهمایی انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور در خانه تاریخی یزدانپناه قم